shiv aarti lyrics

shiv aarti lyrics

Om Jai Shiv Omkara
Swami Jai Shiv OmKara।
Brahma Vishnu Sadashiv
Ardhaangi Dhaara॥

Om Jai Shiv Omkara

Ekanan Chaturanan
Panchanan Raajey।
Hansanan Garurasan
Vrishvaahan Saajey॥

Om Jai Shiv Omkara

Do Bhuj Chaar Chaturbhuj
Das Bhuj Te Sohey।
Teeno Roop Nirakhta
Tribhuvan Jan Mohey॥

Om Jai Shiv Omkara

Akshmala Banmala
Mundmala Dhaari।
Chandan Mrigmad Sohay
Bholay Shubhkari॥

Om Jai Shiv Omkara

Shwetambar Pitambar
Baagambar Angey।
Sankadik Brahmadik
Bhutadik Sangey॥

Om Jai Shiv Omkara

Karkey Madhya Kamandal
Chakra Trishul Dharta।
Jagkarta Jagbharta
Jagsanhaarkarta॥

Om Jai Shiv Omkara

Brahma Vishnu Sada
Shiv Jaanat Aviveka।
Pranvaakshar Madhye
Ye Teeno Eka॥

Om Jai Shiv Omkara

Trigun Shivji Ki Aarti
Jo Koi Nar Gaavey।
Kahat Shivanand Swami
Manvaanchit Phal Paavey॥

Om Jai Shiv Omkara

Om Jai Shiv Omkara
Swami Jai Shiv OmKara।
Brahma Vishnu Sadashiv
Ardhaangi Dhaara॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BACKLINK
https://www.tugumandiri.com/udintogel/